Credo Uppsalas stadgar

Antagna vid årsmötet den 27 januari 2011 och godkända av Credos riksstyrelse den 21 mars 2011.

 

§ 1 Credo Uppsala är en ekumenisk sammanslutning av studerande och andra intresserade vid högskolan/universitetet.

 

§ 2 Föreningen är ansluten till Credo, Sveriges evangeliska student- och gymnasiströrelse.

 

§ 3 Föreningens syfte är att på Bibelns grund och I överensstämmelse med Svenska kyrkans bekännelseskrifter verka bland de studerande för att

         a) hos de på Kristus troende stärka och fördjupa det kristna troslivet

         b) söka vinna andra för Kristus

         c) hos de ungdomar som föreningen når väcka kärlek till och ansvar för Guds rikes utbredande i hela världen

 

§ 4 Medlem i föreningen kan all ungdom I Uppsala bli, som accepterar I § 3 angivna syften.

 

§ 5 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1 juli till 30 juni.

 

§ 6.1 Medlemsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

 

§ 6.2 Ordinarie medlemsmöte hålls en gång varje läsår på kallelse av styrelsen. Kallelsen ska ha nått medlemmarna senast två veckor före.

 

§ 6.3 Vid ordinarie medlemsmöte ska stadgarna läsas upp och styrelsen redogöra för föreningens verksamhet och ekonomi avseende perioden sedan förra ordinarie medlemsmötet.

 

§ 6.4 Medlemsmötet väljer en styrelse bestående av minst 3 och högst 8 personer.

 

§ 6.5 Medlemsmötet beslutar varje år om budget, bokslut, revision av räkenskaper, ansvarsfrihet för styrelsen, medlemsavgift samt övriga frågor som väckts av styrelsen eller någon medlem.

 

§ 6.6 Extra medlemsmöte hålls när styrelsen eller minst en tredjedel av medlemmarna så kräver.

 

§ 7.1 Styrelsen väljs av medlemsmötet och leder föreningens löpande verksamhet.

 

§ 7.2 Valbar till styrelsen är varje medlem som vill vara kristen och vill stå bakom och verka för föreningens syfte.

 

§ 7.3 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

§ 8 Om Credo Uppsala upplöses, tillfaller dess eventuella tillgångar Credo.

 

§ 9a Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. För stadgeändring erfordras 2/3 majoritet. Någon ändring av de för föreningen grundläggande paragraferna 2, 3 och 4 får ej företagas. Ej heller får någon ändring av denna paragraf 9a företagas.

 

§ 9b För att vara giltig ska stadgeändring godkännas av Credos riksstyrelse

Senast uppdaterad 2018-08-29